Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

"Just because you don't see anything happening, doesn't mean that God isn't working. The moment we pray, God sets the miracle into motion..."

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Italy Milano, Duomo.


* Η ζωή αλλάζει, αλλά δεν χάνεται! Η ελπίδα σβήνει, αλλά ΠΟΤΕ δεν πεθαίνει! Η αλήθεια καλύπτεται, αλλά και πάλι λάμπει!* Life changes, but never gets lost. Hope goes out, but NEVER dies! The truth is covered, but still shines!